Konkurisanje na ovaj oglas nastaviće se na drugom sajtu

Konkurisanje na oglas

Da bi konkurisao/la na ovaj oglas potrebno je da napraviš nalog tako što ćeš popuniti sledeće podatke

Subotica - trans

locationSubotica, Segedinski put 84
time
Card image cap
 
 
 
 

Javno preduzeće za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju „Subotica-trans“ Subotica, Segedinski put br. 84 objavljuje konkurs za obuku budućih vozača autobusa (D kategorija) - 

Vozač autobusa - obuka

Subotica

Javno preduzeće „Subotica-trans“ Subotica poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju dole navedene uslove da predaju traženu dokumentaciju za konkurs za obuku budućih vozača autobusa. Obuka podrazumeva stručno usavršavanje u vidu pohađanja 7 časova teorije i 10 časova vožnje i polaganja ispita za sticanje vozačke dozvole za D kategoriju u auto školi.

Zainteresovana lica treba da ispunjavaju sledeće uslove:

 • školska sprema: III stepen stručne spreme – KV, bilo kog smera odnosno svih obrazovnih profila
 • minimum 24 godine starosti
 • posedovanje C kategorije minimum u trajanju od 2 godine
 • minimum 6 meseci radnog iskustva na upravljanju motornim vozilom, poželjno na vozilima N2
 • nekažnjavan
 • zdravstvena sposobnost za profesionalnog vozača

Zainteresovana lica su dužna da prilože sledeću dokumentaciju:

 • prijavu u kojoj će obavezno navesti: lično ime, adresu prebivališta ili boravišta, kontakt broj telefona i radno iskustvo,
 • dokaz o posedovanju radnog iskustva (fotokopija ugovora o radu, potvrda poslodavca ili slično)
 • fotokopiju lične karte,
 • fotokopiju diplome,
 • fotokopiju vozačke dozvole (obavezno posedovanje C kategorije u trajanju minimum 2 godine)
 • uverenje o nekažnjavanju iz SUP-a

Obavezu provere zdravstvene sposobnosti imaju lica koja budu odabrana za pohađanje obuke. Ukoliko neko od odabranih lica ne dobije lekarsko uverenje o zdravstvenoj osposobljenosti za profesionalnog vozača samim tim ne ispunjava uslove za pohađanje obuke i tada se bira sledeći kandidat.

Sva zainteresovana lica mogu da predaju traženu dokumentaciju putem pošte na adresu: JP „Subotica-trans“ Subotica, Segedinski put br. 84 sa naznakom: „Prijava za konkurs za vozače autobusa“ ili lično kod poslovnog sekretara na adresi JP „Subotica-trans“ Subotica, Segedinski put br. 84. Takođe, prijave se mogu poslati elektronskim putem.

Nakon pregleda dokumentacije, kandidat koji ispunjava tražene uslove će biti pozvan na proveru stručne osposobljenosti/znanja/veština i to teorijsku (poznavanje propisa iz oblasti bezbednosti saobraćaja).

Izabrani kandidat će zaključiti sa JP „Subotica-trans“ Subotica Ugovor o stručnom osposobljavanju kojim će se precizirati prava i obaveze obe ugovorne strane.

Nakon stručnog osposobljavanja izabrani kandidat će biti primljen u radni odnos na određeno vreme u trajanju od 24 meseca sa obavezom povrata 50 % uloženih sredstava u obuku putem obustave sa zarade, odnosno 100 % uloženih sredstava ako od ugovora odustane.

Napomena: Za sve informacije se možete javiti na telefon Kliknite za broj telefona lok 112 (Tatjana Škorić).

Rok za konkurisanje: 26.06.2019.