Konkurisanje na ovaj oglas nastaviće se na drugom sajtu

Konkurisanje na oglas

Da bi konkurisao/la na ovaj oglas potrebno je da napraviš nalog tako što ćeš popuniti sledeće podatke

ALMEX DOO

locationPančevo, Jabučki put bb
time
Card image cap
 
 
 
 

ALMEX DOO raspisuje konkurs za sledeće radno mesto:

RADNIK NA ISHRANI I NEZI SVINJA

2 izvršioca, Pančevo

Opis aktivnosti: 

 • Obavlja hranjenje i negu svih kategorija svinja, kao i  sve fizičke poslove 
 • Po propisanim pravilima vrši prihvatanje oprašene prasadi 
 • Propisno upravlja sekundarnim produktima  gestacije 
 • Vodi propisanu evidenciju o prašenju plotkinja 
 • Pomaže matičaru tokom zaprimanja rezultata prašenja 
 • Obavlja neprekidno dežurstvo u objektu za prašenje 
 • Po propisanim pravilima pomaže plotkinjama tokom prašenja 
 • Pomaže matičaru pri egalizaciji legla 
 • Pomaže matičaru pri očitavanju individualnih brojeva plotkinja 
 • Pružanje pomoći krmačama pri prašenju i prasadima u prvim danima života, stalna kontrola krmača i prasadi, merenje telesne temperature i ispiranje krmača posle prašenja 
 • Sečenje zuba i repova prasadima 
 • Vrši tetoviranje, klasiranje i merenje prasadi i svinja 
 • Obavlja košenje trave i održava krug farme
 • Ispomoć kod svih veterinarskih intervencija, kao i kod tetoviranja i klasiranja prasadi 
 • Vodi računa o adekvatnoj temperaturi i ventilaciji u objektima, naročito u popodnevnim satima i noću 
 • Pomaže  pri obilasku objekata i vršenju intervencija u slučaju ugroženosti života i zdravlja životinja 
 • Zatvara životinje koje su izašle iz objekta i obaveštava poslovođu o tome 
 • Posebnu pažnju posvećuje obilasku objekata u kojima se nalaze visokosuprasne krmače i nazimice, interveniše u slučaju neplaniranog prenošenja prihvatanjem prasadi i izdvajanje životinja u poseban boks ili u boks za prašenje 
 • Obavlja prevoženje životinja i materijala traktorom i kamionom za potrebe farme 
 • Čisti, kreči i održava higijenu u objektu i oko objekta 
 • Obavlja čišćenje i zgrtanje đubriva 
 • Održava propusnost kanalizacije tovilišta, odgoja, bukarišta, nazimarnika, čekališta i prasilišta 
 • Održava mikroklimat u objektu i provetrava objekat 
 • Priprema objekat za prijem prasadi - Postavlja ušne markice 
 • Pomaže prilikom kastracije, vakcinacije i lečenja 
 • Pomaže prilikom vaganja svinja 
 • Izdvaja obolele životinje u posebne boksove 
 • Pomaže veterinarskoj službi pri obavljanju veterinarskih zahvata i lečenju svinja 
 • Prijem prasadi iz odgoja 
 • Utovara svinje na klanje i svinje za prinudno klanje 
 • Uklanja uginule svinje iz objekata i ispred njih 
 • Prijavljuje sve nedostatke na opremi i objektima 
 • Pridržava se obaveznih mera dezinfekcije pri radu 
 • Odgovara za brojno stanje svinja u objektu u kome radi 
 • Obavlja ishranu i negu priplodnih krmača i nazimica 
 • Obavlja ishranu nazimica prema propisanim normativima 
 • Vodi brigu o životinjama i prijavljuje veterinarskoj službi promene zdravlja životinja 
 • Obavlja poslove preterivanja zivotinja 
 • Održava funkcionalnost kanalizacione  mreže koja pripada objektu 
 • Obavlja ishranu i negu zalučene prasadi 
 • Obavlja ishranu prasadi prema propisanim noramtivima 
 • Obavlja posao pri prevođenju prasadi iz prasilišta u objekte za odgoj prasadi 
 • Obavlja posao pri prevođenju prasadi iz odgajivališta u objekte za tov, kao i posao pri odabiru prasadi za priplod 
 • Obavlja ishranu krmača pred prašenje i oprašenih krmača u vreme dojnog perioda 
 • Obavlja prihranjivanje prasadi na sisi po propisanim normativima 
 • Pomaže pri individualnom obeležavanju plotkinja 
 • Vrši pregonjenje krmača pri zalučenju 
 • Menja babičara u vreme pauze 
 • Pomaže  pri obilasku objekata i vršenju intervencija u slučaju ugroženosti života i zdravlja životinja  
 • Učestvuje u održavanju objekata farme 
 • Redovno podnosi izveštaje o radu svom neposrednom rukovodiocu 
 • Poštuje radnu disciplinu              
 • Primenjuje pravila bezbednog rada i zaštite zdravlja zaposlenih 
 • Primenjuje pravila zaštite životne sredine  
 • Obavlja hranjenje i negu svinja u tovilištu, kao i  sve fizičke poslove u tovilištu    
 • Obavlja hranjenje prasadi i svinja prema uputstvima poslovođe 
 • Obavlja posao pri prevođenju prasadi iz odgajivališta u objekte za tov 
 • Pomaže  pri obilasku objekata i vršenju intervencija u slučaju ugroženosti života i zdravlja životinja 
 • Učestvuje u održavanju objekata farme 
 • Redovno podnosi izveštaje o radu svom neposrednom rukovodiocu 
 • Poštuje radnu disciplinu 
 • Primenjuje pravila bezbednog rada i zaštite zdravlja zaposlenih 
 • Primenjuje pravila zaštite životne sredine 
 • Vrši ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca koji su u domenu ili su blisko povezani sa poslovima radnog mesta i/ili služe ostvarivanju planova i ciljeva farme

Kvalifikacije: 

 • I/II stepen stručna sprema, osnovna škola, polukvalifikovani radnik 
 • Radno iskustvo od 6 meseci do 1 godine profesionalne sposobnosti
 • Strpljivost 
 • Upornost 
 • Rad u I, II ili III smeni, prema potrebama posla

Prijave slati elektronskim putem.

Rok za konkurisanje: 25.09.2019.