Konkurisanje na ovaj oglas nastaviće se na drugom sajtu

Konkurisanje na oglas

Da bi konkurisao/la na ovaj oglas potrebno je da napraviš nalog tako što ćeš popuniti sledeće podatke

Apoteka

locationBeograd, Velimira Bate Živojinovića 16/IV
time
Card image cap
 
 
 
 

На основу члана 23.Статута Апотеке“Београд“,чл.7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија тј. Одлуке о примени Посебног колективног уговора на све послодавце који обављају здравствену делатност (Сл.гласник РС.бр.106/2018.), и Одлуке директора бр.3640 oд 03.10.2019. године Комисија апотеке „Београд„ за спровођење поступка избора кандида за пријем у радни однос на одређено време расписује jавни конкурс за пријем кандидата на радно место:

Возач

Београд
1 извршилац

Услови:

 • Средња стручна спремна
 • Возачка дозвола Б категорије, активан возач
 • Пожељно радно искуство
 • Да није кривично осуђиван и да се против кандидата не води кривични поступак

 

Документација потребна за пријаву:

 • Пријава на конкурс
 • CV (радна биографија) са контакт телефоном, e-mail-ом или адресом
 • Фотокопија личне карте или очитана лична карта
 • Фотокопија возачке дозволе
 • Диплома о завршеноj средњој школи (оверна фотокопија)
 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверна форокопија)
 • Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверна фотокопија)
 • Документа под ставкама , 6 и 7 не смеју бити старија од 6 месеци

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања јавног конкурса. Пријаве можете слати и у затвореној коверти (са назнаком: „за конкурс“), на адресу:

АПОТЕКА „БЕОГРАД“
Ул. Велимира Бате Живојиновића 16/IV - Београд

 Рок за конкурисање: 14.10.2019.