Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem Poslonaut.rs portala. Portal koji se nalazi na Internet adresi https://www.poslonaut.rs i dostupan je putem aplikacija za mobilne platforme (u daljem tekstu: Portal) kao i putem veb stranice na (u daljem tekstu: Portal) pomenutoj internet adresi, i predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža privredno društvo DEVION DOO SUBOTICA, Vladimira Nazora 7, 24000 Subotica, matični broj: 21159662, PIB: 109311752 (u daljem tekstu: Kompanija).

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Portala i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Kompanije i svakog pojedinog korisnika Portala. Kompanija omogućava korišćenje Portala, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.

Pristupom i korišćenjem Portala Kompanije, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluge informacionog društva.

Pristupom sadržajima Portala, svaki korisnik izjavljuje da je pročitao ove Uslove korišćenja i da je pristao na njih.

Poslovanje Kompanije putem ovog Portala regulisano je prevashodno Zakonom o oglašavanju, Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima. Korišćenjem Portala saglasni ste da se na vas odnose ovi Uslovi korišćenja i primenjuje pravo Republike Srbije.

Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Portal nije zamena za konsultantsku uslugu ili uslugu posredovanja u zapošljavanju, niti Kompanija putem Portala pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge, osim usluge informacionog društva koja je ovde opisana. Kompanija ni na koji način ne utiče na sadržaj koji postavljaju korisnici, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju ona lica koja su sadržaj postavila.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, bilo besplatni ili plaćeni, u bilo kom trenutku ukloni sa Portala, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.


INTEGRITET PORTALA

Portal je prevashodno namenjen licima koja su zainteresovana da objave postojanje nepopunjenog radnog mesta, kao i onim licima koja žele da se informišu o otvorenim radnim mestima koja su objavljena putem Portala.

Svi podaci (kao što su: tekst, geografska lokacija, fotografija, grafika, i svi drugi unosi) koje korisnici ostavljaju na bilo kom delu Portala (u daljem tekstu: korisnički sadržaj) moraju biti tačni, ispravni. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog saznanja korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku i pravopisnu ispravnost.

Sve vremenske odrednice i rokovi, kao i vremenska zona i neradni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

Svako korišćenje Portala u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluge informacionog društva koju pruža Kompanija, i kršenjem Uslova korišćenja.

Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Portala putem pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Kompaniju ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.

Zabranjeno je preuzimanje sadržaja aplikacije u komercijalne ili bilo koje druge svrhe, osim za ličnu upotrebu. Za korišćenje informacija u druge svrhe, neophodno je prvo dobiti pisanu saglasnost kompanije Devion.

Kompanija će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja: 
- na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, bez da utiče na eventualno obezbeđenje dokaza, - nadležnom organu na zahtev dostaviti podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, sve u skladu sa propisima Republike Srbije.

Kompanija prenosi elektronske poruke koje su joj predate od strane korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabra primaoca prenosa.

Kompanija zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Portala kao usluge informacionog društva koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.


OPIS PORTALA

Kompanija putem Portala pruža uslugu informacionog društva. Portal je namenjen posredovanju između lica koja putem Portala objavljuju potrebu za popunjavanjem radnog mesta i onim licima koji se putem takvih objava informišu. Odrednica: “poslodavac” i “lice koje objavljuje potrebu za za popunjavanjem radnog mesta”, u smislu ovih Uslova korišćenja ne označava bilo kakvog poslodavca ili lice koje je registrovano za obavljanje privredne delatnosti, već samo autora i prirodu konkretne objave. Kompanija ne vrši proveru statusa tih lica.

Portal je namenjen posredovanju u informacijama o objavama za popunjavanjem radnog mesta, koje autori objava postavljaju na Portal i tako ga čine dostupnim ostalim korisnicima i javnosti.

Portal omogućava korisnicima Portala Internet pristup podacima postavljenim od strane autora objave, bez ikakve nadoknade Kompaniji. Kompanija ne pruža konsultantsku uslugu ili uslugu posredovanja u zapošljavanju.

Objava se sastoji iz teksta, geografske lokacije i fotografija, odnosno grafičkih unosa korisnika, organizovanih po pojedinačnim kategorijama.

Portal omogućava svojim registrovanim korisnicima da ga koriste kao platformu za kreiranje, postavljanje, menjanje svih informacija u vezi sa objavama, a koje radnje su tehnički moguće u skladu sa funkcionalnošću samog Portala.


VRSTE KORISNIKA

Korisnicima usluga koje putem Portala pruža Kompanija smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici Portala.

Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Portalu u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na Portal, ili plaćanja bilo kakve naknade.

Posetilac može da se upozna sa Uslovima korišćenja i svrhom Portala, kao i da se registruje kao korisnik.


Poslodavac

Poslodavac je pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik, koje se registrovalo kao Poslodavac na Portalu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Poslodavac može postavljati i objavljivati potrebu za popunjavanjem radnog mesta.

Samu registraciju Poslodavca, kao i sav korisnički sadržaj koji Predavač postavlja na Portal, odobrava Kompanija, dok Poslodavac ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Portalu mogu da proisteknu.

Poslodavac samostalno određuje sopstveni sadržaj, kao i kategoriju u kojoj se sadržaj objavljuje.

Poslodavac zadržava sva autorska i srodna prava na sopstvenom sadržaju. Poslodavac garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim pojedinim delovima tog sadržaja, koji postavlja na Portal. Kompanija ni na koji način ne utiče na korisnički sadržaj. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo Predavač.

Poslodavac može istovremeno postaviti više objava. Poslodavac može svoje objave postaviti i na druge platforme, odnosno sajtove.

Svakom pojedinom prijavom na Portal, Poslodavac dobija pristup svom nalogu na Portalu i svom postavljenom sadržaju. Poslodavac može da podesi svoj nalog i dodeli mu ili promeni ime, avatar i druge podatke. Poslodavac može da podesi vreme trajanja objave

Poslodavac se obavezuje da adekvatno i blagovremeno odgovara na eventualno postavljena pitanja korisnika.

Portal omogućava Poslodavac uvid u statističke podatke o posećenosti njegove objave.

Postavljanjem objave na Portal, Poslodavac bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Kompaniju da objavu promoviše, oglašavanjem ili na drugi način na koji Kompanija oceni da je pogodan.


Korisnik

Korisnik je fizičko lice koje se registrovalo kao Korisnik na Portalu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.

Korisnik se na Portal može registrovati bilo putem svoje adrese elektronske pošte – potvrdom na verifikacioni link, kojom prilikom bira korisničku lozinku, bilo putem svog Facebook naloga.

Svakom pojedinom prijavom na Portal, Korisnik dobija pristup svom nalogu na Portalu i svim objavama. Korisnik može da podesi svoj nalog i dodeli mu ili promeni ime, avatar i druge podatke. Za vreme trajanja objave Korisnik može preuzimati podatke o Poslodavcu, postavljati pitanja Poslodavcu, sve u skladu sa dostupnim opcijama.

Korisnik može da se bez ikakve nadoknade, upozna sa objavama, njihovim trajanjem, opisom svakog pojedinačnog nepopunjenog radnog mesta, nazivima pojedinačnih autora objava (Poslodavcima), kao i njihovim kontakt podacima i drugim sadržajem.


PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Pravilnik o privatnosti je sastavni deo Uslova korišćenja.

Kompanija vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Pre prikupljanja podataka, Kompanija u svojstvu rukovaoca podacima obaveštava fizičko lice na koje se podaci odnose o sledećem:

1. Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka privredno društvo DEVION DOO SUBOTICA, Vladimira Nazora 7, 24000 Subotica, matični broj: 21159662, PIB: 109311752 (Kompanija).

2. Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje pružanje usluge informacionog društva, bezbednost korisnika Portala, kao i omogućavanje kreiranja i postavljanje sadržaja u skladu sa zakonom.

3. Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava razmenu podataka o licima koja objave postojanje nepopunjenog radnog mesta i licima koja se o istim informišu.

4. Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Kompaniji, koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.

5. Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude registrovani korisnik Portala nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak.

6. Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak mogućnosti korišćenja Portala, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.

7. Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa Portalu.

Kompanija može prikupiti i fotografiju korisnika, ali ona nije obavezna za davanje usluge informacionog društva koje pruža.

Sva opšta akta Kompanije moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko neki opšti akt Kompanije nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.


OBAVEŠTAVANJE

Korisnik je saglasan da mu Kompanija može periodično slati obaveštenja koja se odnose na nove objave, obaveštenja koja se tiču Portala, Kompanije, kao i reklamna obaveštenja.


REKLAMACIJE

Kako Kompanija pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.

Usluga informacionog društva koju Kompanija pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti Korisnika da koristi Portal.

Korisnik svakom pojedinom posetom Portalu potvrđuje da gubi pravo na odustanak od ugovora u smislu Zakona o zaštiti potrošača.


AUTORSKO PRAVO

Kompanija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Portalu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod, korisnički interfejs i drugi elementi Portala, kojih je autor.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Portala, ili Portala u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Kompanije kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Kompanije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Portal može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika Portala, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnog sadržaja. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Portalu Kompanije.

Postavljanjem sadržaja na Portal, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu Portala, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Dalje prenošenje sadržaja ili dela sadržaja sa bilo kog dela Portala je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Kompanije, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Portala, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Kompanija ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Portala učinilo javno dostupno.


SMERNICE

Korisnici se obavezuju da prilikom izrade korisničkog sadržaja poštuju ovde navedene Smernice.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj koji bilo koji korisnik postavi na Portal.

Korisnik odgovara za postavljeni sadržaj, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Kompanije, uključuje (ali nije ograničen na):
- otvoreno uvredljiv sadržaj, ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju, ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu, ili pojedinca
- uznemirava, ili promoviše uznemiravanje druge osobe
- eksploatiše ljude na seksualni, ili nasilni način
- sadrži nagost, preterano nasilje, ili uvredljiv sadržaj, ili sadrži vezu do veb-sajtova za odrasle
- traži lične informacije od osoba mlađih od 18 godina 
- javno objavljuje informacije koje predstavljaju, ili stvaraju rizik po privatnost, ili bezbednost bilo koje osobe
- sadrži, ili promoviše informacije za koje znate da su netačne, ili koje navode na pogrešan zaključak, ili promovišu nedozvoljene aktivnosti, ili čiji je sadržaj uvredljiv, zastrašujući, pun pretnji, nepristojan, ili klevetnički 
- sadrži, ili promoviše nedozvoljenu, ili neovlašćenu kopiju zaštićenog rada druge osobe
- uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama, ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam“
- sadrži stranice sa ograničenim pristupom, ili stranice kojima je moguće pristupiti samo uz pomoć lozinke, ili skrivene stranice, ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama)
- podstiče, ili promoviše kriminalne aktivnosti, ili poslove, ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući na izradu, ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti, ili pronalaženje, ili kreiranje računarskih virusa 
- traži lozinke, ili informacije koje vas lično identifikuju u komercijalne, ili nedozvoljene svrhe od drugih korisnika
- uključuje komercijalne aktivnosti i/ili prodaju bez prethodne pisane saglasnosti Kompanije kao što su takmičenja, lutrija sa nagradama u robi i uslugama, razmena, oglašavanje, ili piramidalne šeme 
- uključuje fotografiju, ili video zapis druge osobe koju ste objavili bez pristanka te osobe, ili 
- krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora, ili neka druga lična prava.
U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koja je nedozvoljena, ili zabranjena na Portalu:
- kriminalne, ili deliktne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju, ili erotiku, prevare, distribuciju pornografskog sadržaja, distribuciju ili uživanje droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, “spam“, piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa, ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne
- oglašavanje korisnicima ili nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlašćenih, ili nedozvoljenih načina korišćenja Portala 
- zaobilaženje, ili izmena, pokušaj da se zaobiđe, ili izmeni, ili podsticanje, ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu, ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija, ili softvera koji su deo Portala
- falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa, ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi, ili na bilo koji drugi način korišćenje Portala za slanje izmenjenih, prevarantskih, ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor 
- aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva, ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka, ili programa koji prekidaju, uništavaju, ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera, ili hardvera, ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje, ili pristup računaru, ili računarskoj mreži 
- mešanje u pristup Portalu bilo kog korisnika, hosta, ili mreže 
- prekrivanje, ili zamagljivanje oglašavanja preko banera na stranici profila korisnika, ili bilo kojoj stranici Portala preko HTML/CSS-a, ili na neki drugi način 
- uključujući HTML, CSS, ili neko drugo kodiranje na stranici profila korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene, ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja 
- bilo koje automatsko korišćenje sistema, kao što je, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika, ili video zapisa 
- mešanje sa, prekidanje, ili kreiranje nepotrebnog opterećenja Portala, ili na mreži, ili uslugama povezanim sa Portalom 
- imitiranje, ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica
- korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku, ili odavanje lozinke trećim licima, ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov 
- prodaja, ili prenos korisničkog profila na neki drugi način 
- korišćenje informacija dobijenih iz Portala kako bi se maltretiralo, zlostavljalo, ili povredilo neko lice, i pokušaj da se to uradi 
- nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu, ili prihvatanje uplate, ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog, ili nedozvoljenog korišćenja Portala u ime te osobe, ili 
- brisanje, ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima, ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja
- korišćenje meta oznaka, ili drugog skrivenog teksta, ili metapodataka pomoću Kompanijskog imena, žiga, URL adresa, ili naziva proizvoda bez prethodne izričite dozvole Kompanije, 
- pokušaj da se ispita, skenira, ili testira ranjivost bilo kog dela Portala, ili prekrše bilo koje bezbednosne mere, ili mere provere identiteta 
- prikupljanje, ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole 
- imitiranje, ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog inženjeringa, ili drugi vidovi prevare
- korišćenje Portala na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim Uslovima korišćenja, zakonima, podnoso na način koji prouzrokuje povreda prava Kompanije i korisnika Portala, ili koji prozrokuje umanjenje bezbednosti mreže putem koje Portal funkcioniše.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da nadgleda sve korisničke aktivnosti, i korisnički sadržaj koji je povezan sa Portalom. Kompanija može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica i drugih prijava, i može preduzeti bilo koje pravne, ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Kompanija će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Smernica, odnosno kršenje zakona. Kompanija zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog profila i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Kompanije koje koristite, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova, ili u slučaju da Kompanija ne može da verifikuje, ili da proveri neku informaciju koju pošaljete Kompaniji. Korisnik koji se po mišljenju Kompanije ogreši o ove Smernice, ili druge odredbe ovih Uslova korišćenja, gubi pravo na bilo kakvu isplatu.


OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Korisnici Portal koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Kompanija ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Korisnički sadržaj mora biti tačan i ispravan. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unos izvršio.

Kompanija ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika.

Kompanija ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu, ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Kompanija nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Portala, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Kompanija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

Portal može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.


JURISDIKCIJA I REŠAVANJE SPOROVA

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se odredbe Zakona o oglašavanju, Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugi važeći propisi Republike Srbije.

Na sve sporove do kojih može doći između Kompanija i korisnika u vezi sa korišćenjem Portala primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Kompanija i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Subotici za pravna, odnosno Osnovni sud u Subotici za fizička lica.

Na sve sporove do kojih može doći između dva korisnika u vezi sa korišćenjem Portala primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za sporove između pravnih lica, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za sporove između fizičkih lica, ili fizičkih i pravnih lica. Kompanija ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između korisnika Portala, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.


ZAVRŠNE ODREDBE

Kompanija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja.

Kompanija će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Portalu i poslati e-mail svim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Ukoliko već registrovani korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i dospevaju sve eventualno neizmirene obaveze, te će uspostavljeni ugovorni odnos biti prekinut po prethodnim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih korisničkih uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Portala.

Svaki odštampani primerak ovih Uslova korišćenja proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti pravna validnost ili dokazna snaga.